USDA:8月份公布的全球糙米供需平衡表

发布时间:2015-08-17 16:34:43
 以下为8月份公布的全球糙米供需平衡表 
数量单位: 百万吨                      期初库存    产量    进口量 国内用量 出口量 期末库存 
                                       2015/16年度 (预测值) 
全球 
                   7月份  98.95  480.34    39.5  488.78   42.24   90.51 
                   8月份 100.02  478.65   39.61  487.82   41.86   90.85 
美国 
                   7月份  1.48    6.57    0.79    4.14    3.49    1.22 
                   8月份  1.53    6.51    0.81    4.11     3.4    1.35 
其他国家 
                   7月份 97.46  473.77    38.7  484.64   38.75   89.29 
                   8月份 98.49  472.14    38.8  483.72   38.46    89.5 
主要出口国 
                   7月份 27.08   158.1    0.82  136.35    29.6   20.05 
                   8月份 27.78   157.1    0.82  136.05    29.7   19.95 
印度               7月份  15.6     104       0    99.5     8.5    11.6 
                   8月份  15.3     104       0    99.2     8.5    11.6 
巴基斯坦           7月份  1.56     6.9    0.02    2.85       4    1.63 
                   8月份  1.56     6.9    0.02    2.85       4    1.63 
泰国               7月份  9.07      19     0.3      12    10.2    6.17 
                   8月份 10.07      18     0.3      12    10.2    6.17 
越南               7月份  0.85    28.2     0.5      22     6.9    0.65 
                   8月份  0.85    28.2     0.5      22       7    0.55 
主要进口国 
                   7月份 10.89    65.1   13.47    78.2    1.18   10.08 
                   8月份 10.95   64.94   13.52    78.2    1.18   10.03 
巴西               7月份  0.81       8     0.7    7.95     0.9    0.66 
                   8月份  0.76       8     0.7    7.95     0.9    0.61 
欧盟27国           7月份  1.07     1.9    1.55    3.28    0.23       1 
                   8月份  1.13    1.92    1.55    3.28    0.23    1.09 
印度尼西亚         7月份  4.45   36.65     1.1   38.65       0    3.55 
                   8月份  4.45   36.65     1.1   38.65       0    3.55 
尼日利亚           7月份  1.09    2.71       3       6       0     0.8 
                   8月份  1.09    2.71       3       6       0     0.8 
菲律宾             7月份  2.08    12.4     1.3   13.25       0    2.53 
                   8月份  2.08    12.4     1.3   13.25       0    2.53 
选定的中东国家     7月份  1.22    2.05    4.45    6.35       0    1.37 
                   8月份  1.22    1.86     4.5    6.35       0    1.23 
其他选定国 
缅甸               7月份  0.42    12.8       0    10.6     2.2    0.42 
                   8月份  0.42    12.8       0    10.6     2.2    0.42 
中美洲和加勒比国家 7月份  0.46    1.74    1.56    3.31    0.01    0.44 
                   8月份  0.46    1.68    1.61     3.3    0.01    0.44 
中国               7月份 46.91     146     4.7     151     0.4   46.21 
                   8月份 46.91     146     4.7     151     0.4   46.21 
埃及               7月份  0.91     4.6    0.03       4     0.4    1.13 
                   8月份  0.91     4.6    0.03       4     0.4    1.13 
日本               7月份  3.26     7.9     0.7    8.38    0.08    3.41 
                   8月份  3.26     7.9     0.7    8.38    0.08    3.41 
墨西哥             7月份  0.19    0.17    0.79    0.91       0    0.23 
                   8月份  0.12    0.17    0.79    0.91       0    0.15 
韩国               7月份  1.16     4.1    0.41    4.36       0    1.31 
                   8月份  1.16       4    0.41    4.36       0    1.21 
                      期初库存    产量  进口量 国内用量 出口量 期末库存 
                                       2014/15年度 (预估值) 
全球                    107.37  476.22   40.95  483.58   42.24  100.02 
美国                      1.03    7.07    0.79    4.13    3.23    1.53 
其他国家                106.35  469.16   40.16  479.45   39.01   98.49 
主要出口国               36.81   156.2    0.73  135.65    30.3   27.78 
印度                     22.65   102.5       0   99.25    10.6    15.3 
巴基斯坦                  1.43     6.9    0.03     2.8       4    1.56 
泰国                     11.72   18.75     0.3    11.7       9   10.07 
越南                         1   28.05     0.4    21.9     6.7    0.85 
主要进口国               11.17   64.72   14.72   78.35    1.31   10.95 
巴西                      0.66     8.5     0.5     7.9       1    0.76 
欧盟27国                  1.16    1.88    1.63    3.27    0.28    1.13 
印度尼西亚                 5.5    36.3    1.25    38.6       0    4.45 
尼日利亚                  0.66    2.84       4     6.4       0    1.09 
菲律宾                     1.7   11.88     1.7    13.2       0    2.08 
选定的中东国家            1.29    1.98    4.21    6.26       0    1.22 
其他选定国                                                           0 
缅甸                      0.37    12.6       0   10.55       2    0.42 
中美洲和加勒比国家        0.48    1.75    1.54    3.29    0.01    0.46 
中国                     46.81   144.5     4.4   148.4     0.4   46.91 
埃及                       0.6    4.53    0.03       4    0.25    0.91 
日本                      3.11    7.84     0.7    8.31    0.08    3.26 
墨西哥                    0.15    0.16     0.7    0.89       0    0.12 
韩国                       0.9    4.24    0.47    4.45       0    1.16