USDA:截至10月1日当周美国小麦出口销售报告

发布时间:2015-10-09 09:38:48
  以下为美国农业部(USDA)截至10月1日当周美国小麦出口销售报告。  
单位:千包                                               
               本年度净销售      下年度净销售              出口 
泰国                   57.6                               104.2 
韩国                   53.3                                16.8 
菲律宾                 36.7                                76.7 
日本                   29.0                                98.3 
墨西哥                 21.9               4.9              21.3 
危地马拉               21.5                                32.5 
哥伦比亚               20.6                                 5.4 
意大利                 19.8                                39.2 
哥斯达黎加             13.9                                13.9 
越南                   10.9                                18.3 
尼日利亚               10.0                                55.0 
秘鲁                    9.7                                18.7 
萨尔瓦多                8.0                                17.4 
法属西印度群岛          7.5                                     
中国台湾                1.0                                20.9 
巴拿马                  1.0                                25.8 
尼加拉瓜                0.2                                 1.7 
印度尼西亚                *                                 1.2 
中国香港                  *                                 0.3 
未知地区              -34.1                                     
加拿大                                                      0.1 
                 ----------        ----------        ---------- 
      总计:           288.2               5.0             567.5