USDA:8月份公布的全球豆油供需平衡表

发布时间:2015-08-17 16:36:04
 以下是8月份公布的全球豆油供需平衡表 
数量单位:  百万吨 
                    期初库存    产量  进口量 国内使用 出口量 期末库存 
                                    2015/16年度(预测值) 
世界         7月份      3.52   50.01   10.36   49.38   10.86    3.66 
             8月份      3.56   50.66   10.15   49.91   10.87     3.6 
美国         7月份      0.63    9.65    0.08    8.75    0.91     0.7 
             8月份      0.69    9.75    0.09     8.8    0.91    0.83 
其他国家     7月份      2.89   40.36   10.28   40.62    9.95    2.96 
             8月份      2.87   40.91   10.06   41.11    9.96    2.77 
主要出口国   7月份      1.02   18.12    0.21   10.97    7.38       1 
             8月份      1.01   18.21    0.17   11.07    7.39    0.92 
阿根廷       7月份       0.3    7.86    0.01    2.77     5.1     0.3 
             8月份      0.24    7.86    0.02    2.77     5.1    0.25 
巴西         7月份      0.41    7.58       0    6.23    1.38    0.38 
             8月份      0.41    7.59       0    6.23    1.39    0.38 
欧盟27国     7月份      0.32    2.68     0.2    1.97     0.9    0.33 
             8月份      0.36    2.76    0.15    2.07     0.9     0.3 
主要进口国   7月份      1.16   15.94    5.45   21.15    0.22    1.19 
             8月份       1.2   16.34    5.38    21.6    0.22     1.1 
中国         7月份       0.8   13.84     1.3   15.06    0.08     0.8 
             8月份      0.85   14.23    0.95   15.24    0.08    0.71 
印度         7月份      0.27    1.63    2.65    4.25       0     0.3 
             8月份      0.27    1.63     2.8     4.4       0     0.3 
非洲北部     7月份      0.09    0.48     1.5    1.84    0.14    0.09 
             8月份      0.09    0.48    1.63    1.96    0.14    0.09 
                    期初库存    产量  进口量 国内使用 出口量 期末库存 
                                      2014/15年度(估计值) 
世界                    3.35   48.12    9.78   47.39    10.3    3.56 
美国                    0.53    9.55    0.11    8.62    0.89    0.69 
其它国家                2.82   38.57    9.67   38.77    9.42    2.87 
主要出口国               0.9   17.59    0.33   10.84    6.97    1.01 
阿根廷                  0.24    7.38    0.03     2.7     4.7    0.24 
巴西                    0.33    7.57       0    6.12    1.37    0.41 
欧盟27国                0.34    2.64     0.3    2.02     0.9    0.36 
主要进口国              1.32   15.05    4.96   19.89    0.23     1.2 
中国                    0.96   13.28     0.9   14.19     0.1    0.85 
印度                    0.26    1.32     2.5     3.8       0    0.27 
非洲北部                0.11    0.45    1.56     1.9    0.13    0.09