USDA:截至10月1日当周美国豆油出口销售报告

发布时间:2015-10-09 09:39:21
 以下为美国农业部(USDA)截至10月1日当周美国豆油出口销售报告。  
单位:千包                                               
               本年度净销售      下年度净销售              出口 
加拿大                  5.1               1.4               5.1 
墨西哥                  1.3              35.8               2.4 
黎巴嫩                  0.1                                 0.2 
韩国                      *                                   * 
阿联酋                    *                                 0.1 
科威特                    *                                   * 
委瑞内拉                                 20.0                   
牙买加                                    7.0               0.1 
危地马拉                                  5.4                   
尼加拉瓜                                  1.5                   
新加坡                                    0.1                   
比利时                                    0.1                   
菲律宾                                      *                   
荷兰                                        *                   
澳门                                        *                   
秘鲁                                                        7.1 
特立尼达和多巴哥                                            0.2 
澳大利亚                                                      * 
印度尼西亚                                                    * 
巴拿马                                                        * 
中国香港                                                      * 
                 ----------        ----------        ---------- 
      总计:             6.5              71.4              15.3